Afdrukken

Organogram

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering telt minimum 9 leden en is samengesteld uit de effectieve leden der vereniging, die elk beschikken over één stem. Een lid kan zich bij volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen; een gevolmachtigde mag niet over meer dan één volmacht beschikken. Onder effectieve leden wordt verstaan:

 • De voorzitters van de provinciale besturen LRV
 • De voorzitters van de provinciale ponycommissies
 • De leden gekozen bij geheime stemming door het provinciaal bestuur op basis van het aantal verenigingen waarbij per begonnen schijf van 20 verenigingen een mandaat te begeven is. Het aantal verenigingen wordt tweejaarlijks vastgesteld voor de datum van de Algemene Vergadering.
 • De leden gekozen bij geheime stemming door de provinciale ponycommissie op basis van het aantal ponyclubs waarbij per begonnen schijf van 20 verenigingen een mandaat te begeven is. Het aantal verenigingen wordt tweejaarlijks vastgesteld voor de datum van de Algemene Vergadering.
 • 5 vertegenwoordigers gekozen bij geheime stemming door de nationale VVR-commissie
 • 2 vertegenwoordigers gekozen bij geheime stemming door eventuele andere nationale commissies ingesteld door de Raad van Bestuur, met uitsluiting van de Technische commissie
 • Telkens één afgevaardigde van Boerenbond, Landelijke Gilden, KLJ, KVLV en BWP.
 • De proost van de vereniging.

De Algemene Vergadering is de hoogste macht van de vereniging. Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden:
1. De wijziging van de statuten;
2. De benoeming en afzetting van de bestuurders;
3. De benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5. De goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6. De ontbinding van de vereniging;
7. De beslissing over de uitsluiting van een effectief lid;
8. De beslissing over het beroep met betrekking tot de uitsluiting van een aangesloten lid door de Raad van Bestuur.
9. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
10. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

 

De Raad van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimum 8 leden benoemd door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

 • De voorzitters van de provinciale besturen van de Landelijke Rijverenigingen
 • De voorzitter van de Nationale Ponycommissie
 • 1 door de Nationale Ponycommissie gemandateerde
 • De voorzitter van de Nationale VVR-commissie
 • 1 door de Nationale VVR-commissie gemandateerde
 • 1 afgevaardigde van Boerenbond
 • 1 afgevaardigde van het Belgisch Warmbloedpaard

Deze zijn ten allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters. Ten minste één ondervoorzitter wordt gekozen onder de voorzitters van de provinciale besturen of voorzitter van de Nationale Ponycommissie.

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide macht om de vereniging te besturen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zowel van bestuur als van beschikking over maatschappelijke zaken, welke niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

 

Het Nationaal Bestuur

Het Nationaal Bestuur is als volgt samengesteld:

 • de voorzitter LRV
 • de 5 provinciale voorzitters van de rijverenigingen (paarden)
 • de voorzitter van de Nationale Ponycommissie
 • de nationale proost LRV
 • de directeur LRV

Het Nationaal Bestuur heeft als opdracht :

 • het nemen van beslissingen omtrent LRV als beweging;
 • het opmaken van de kalender;
 • het aanpassen van het wedstrijdreglement van de rijvereniging.

 

Het Dagelijks Bestuur

De Raad van Bestuur stelt een Dagelijks Bestuur in, welke bestaat uit :

 • de voorzitter LRV
 • twee afgevaardigden van het Nationaal Bestuur LRV gekozen uit de provinciale voorzitters van de rijverenigingen waaronder minstens één ondervoorzitter
 • de voorzitter van de nationale ponycommissie
 • de voorzitter van de Nationale VVR-commissie
 • de directeur LRV

Het Dagelijks Bestuur heeft als opdracht :

 • Voorbereiding van de agenda en de beslissingen van de Raad van Bestuur.
 • Coördinatie van de werking van de rijverenigingen, de ponywerking en de recreatieve werking
 • Bevordering van synergiën tussen de werking van de rijverenigingen, de ponywerking en de recreatieve werking.

Beslissingen met betrekking tot de werking van hetzij de rijverenigingen, de ponywerking of de recreatieve werking, die op korte of lange termijn impact kunnen hebben op de werking van een andere deelwerking van LRV worden voor advies voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en beslecht door de Raad van Bestuur.

 

De technische commissie

De technische commissie LRV heeft onder meer als functie het organiseren van vorming en cursussen.

De technische commissie is samengesteld uit :

 • de voorzitter van de Landelijke Rijverenigingen vzw
 • een ondervoorzitter van de Landelijke Rijverenigingen vzw,
 • de 5 provinciale monitoren,
 • de 5 monitoren uit de Provinciale Ponycommissies,
 • de algemeen directeur
 • de verantwoordelijke voor de opleiding
 • eventuele adviseurs aangeduid door de technische commissie.

 De technische commissie adviseert het Nationaal Bestuur en de Nationale Ponycommissie omtrent volgende aspecten :

 • Inhoud van het lessenpakket voor rijkunst, juryopleiding, commandantopleiding en vorming van bestuursleden, conform de BLOSO-vereisten;
 • de organisatie van vorming en cursussen;
 • de technische aspecten i.v.m. paardrijden (springen, dressuur en veelzijdigheid), uitrusting en parcoursopbouw;

 

De pedagogische commissie VVR

Onder alle gediplomeerde VVR, gidsen en meestertrekruiters worden maximum 10 leden voor de Pedagogische Commissie verkozen. Deze Commissie zetelt onder voorzitterschap van de hoogst gediplomeerde.

De Pedagogische Commissie staat in voor :

 • de vorming van het kaderpersoneel, de opstelling en uitreiking van kaderbrevetten, opleidingsvoorwaarden, vorming en bijscholing;
 • het opstellen van een gedragscode voor leden van VVR-verenigingen op vlak van omgang met paarden, kledij, omgang met en respect voor de natuur, de omgeving en de mederecreanten en rijvaardigheid;
 • het advies naar de NVVRC toe omtrent eventuele sancties tegenover leden.

Deze gedragscode wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de NVVRC.